Brønnbåtveilederen

Kunnskapshull knyttet til fiskevelferd ved bruk av brønnbåt

Kunnskapshull 1:

Beskrivelse

Anbefalte grenseverdier for CO2 og pH ved korttidseksponering. Eksisterende kunnskap omfatter hovedsakelig langtids-eksponering i kar.Det er spesielt behov for mer kunnskap om effekter relevant for situasjoner i brønnbåt.

Betydning for fiskevelferd

Høyt CO2-nivå i vannet fører til redusert pH og kan gi redusertutskillelse av CO2 og redusert opptak av O₂ hos fisken,med risiko for svekket håndteringstoleranse og dødelighet. CO2 og pH er sentrale vannkvalitetsparametere som kan påvirke tilstandsformen til en rekke pH-avhengige forbindelser. Disse parameterne overvåkes og kan reguleres, men det finnes ikke klare anbefalinger for korttidseksponering og hvordan pH bør reguleres. 

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Det er derfor behov for mer grunnleggende forskning relevant for brønnbåtforhold. Dette kan gi bedre grunnlag for anbefaling av grenseverdier.

Kunnskapshull 2:

Beskrivelse

Produsert ferskvann (RO-vann) har lavt ioneinnhold, og vi vet ikke i hvilken grad dette påvirker osmotisk stress og toleransen for ferskvannsbehandling.I hvor stor grad RO-vann har konsistent kvalitet og hvordan det lave ioneinnholdet påvirker andre vannkvalitetsparameter, vites det lite om.

Betydning for fiskevelferd

Ved håndtering av fisk fører akutt stress (økt kortisol) til økt respirasjon og permeabilitet i gjellemembranene, og dermed økt osmotisk stress. Lavt ioneinnhold i vannet gjør denne reguleringen mer krevende, og kan føre til økt osmotisk stress og risiko for dødelighet.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Eksperimentell uttesting/grunnleggende kunnskapsutvikling på stress- og osmoregulering hos sjøvannstilpasset laks ved akutt overgang til ionefattig vann.Kartlegging av RO-vanns kvalitet og hva som påvirker variasjonen.

Kunnskapshull 3:

Beskrivelse

Opplining av merd blir brukt for akklimatisering av laks før håndtering, men det eksisterer ikke tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap om hvilke effekter dette har på fisken. Det er også usikkert hvordan ulike miljøforhold påvirker akklimatiseringen.

Betydning for fiskevelferd

Laksen utsettes for additivt stress fra de ulike operasjonen knyttet til håndtering og behandling i brønnbåt. Metoder for å redusere belastningen og gi rom for restituering mellom operasjonene kan bøte på dette. Behandling/belastning i trinnet før kan også få betydning for behandlingstoleranse.

Det kan tenkes at opplining i noen situasjoner kan være ugunstig for laksen. 

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Feltundersøkelser hvor en kartlegger akutt og kronisk stress under opplining ved ulike miljøbetingelser, samt variasjon i totalbelastningen etter en operasjon/behandling i brønnbåt.

Kunnskapshull 4:

Beskrivelse

De fleste studiene på sedasjon erutført på smolt, og effekten er usikker. Det er vanskelig å gi klare anbefalinger basert på dagens kunnskapsgrunnlag.

Betydning for fiskevelferd

Sedasjon kan være et middel for å redusere risiko for skader der fisken spreller og utsettes for slag og slitasje mot anlegg og utstyr.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Undersøkelse av stressrespons og skinnhelse på stor fisk ved ulike simulerte håndteringsmetoder og behandling. 

Kunnskapshull 5:

Beskrivelse

Tetthet bestemmes i dag i stor grad ut fra grad av vannbehandling og vannkvalitetsparametere. Det er usikkert om dette er tilstrekkelig og om det finnes andre vannkvalitetsparametere som bør undersøkes. 

Betydning for fiskevelferd

Det er betydelig usikkerhet rundt hva som er anbefalte tettheter i ulike situasjoner i brønnbåt, og hvordan tetthet påvirker både miljøforholdene, fiskeadferd og fiskens toleranse for håndtering og behandling.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Sammenstille større datasett fra næringen på vannkvalitet og fiskestatus under ulike tettheter, vannbehandling og miljøbetingelser. Følge opp med systematisk prøvetaking og kontrollerte forsøk.

Kunnskapshull 6:

Beskrivelse

Det er noen uoppklarte hendelser med dødelighet/redusert velferd hvor målte vannkvalitetsparametere er innenfor grenseverdiene. Dette tyder på at andre vannkvalitetsparametere, som man ikke måler, antakelig påvirker fisken eller at flere vannkvalitetsparameter virker sammen.

Betydning for fiskevelferd

Redusert velferd og/eller dødelighet.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Forskning på generelle og komplekse vannkvalitetsutfordringer relevant for brønnbåtforhold

Kunnskapshull 7:

Beskrivelse

Hvordan påvirkes ulike fiskestørrelser av varierende trykkforhold, ulik gassmetning og holdetid.

Betydning for fiskevelferd

Redusert velferd og/eller dødelighet.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Forskning på flere betingelser enn dem som ble testet under FHF-prosjektet NYBRØK.

Kunnskapshull 8:

Beskrivelse

Adferdsindikatorer ved håndteringsoperasjoner. Her eksisterer det noen beskrivelser og karakteristika, mens det også er mangler med tanke på spesifikke responser knyttet til situasjoner relevant for brønnbåtoperasjoner.

Betydning for fiskevelferd

Det er avgjørende å kunne tolke signaler og forstå mekanismer for adferdsendringer for å kunne ta rette beslutninger til rett tid.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Forskning på spesifikke faktorer som kan bidra til endret adferd, mekanismer som ligger bakulike typer adferd og konsekvenser av adferdsavvik. Utforske potensialet iny teknologi (kamera, akustikk, osv.og maskinlæring).

Kunnskapshull 9:

Beskrivelse

Enkeltbelastningene i en prosess/ håndteringsoperasjon som bidrar til totalbelastningen er lite kjent, og vanskelig å skille. Det er behov for forskning som kan avdekke de mest kritiske områdenei en operasjon og gi bedre grunnlag for optimalisering av de enkeltfaktorer.

Betydning for fiskevelferd

Mer kunnskap om biologiske tålegrenser og adferdsresponser i operasjoner. Dette bør kobles mot fysiske målinger som hastighet, slag, trykk, temperatur osv.

Prosess og tema som er berørt

Forslag til oppfølging

Det måles i dag på responser som velferdsindikatorer og dødelighet i etterkant av behandling. Disse er for grove tilå fange opp hvilke enkeltfaktorer som egentlig har påvirket fisken og hvilket håndteringstrinn dette gjelder.

Det foreligger i dag teknologi for å måle belastningenfisken opplever gjennom en prosess (sensorfisk). Teknologien bør kalibreresvidere opp mot biologiske responser, ved f.eks. å sammenstille data fra ulike kommersielle håndteringsoperasjoner og ulike forhold. F.eks. hvilke grenseverdier for støt er akseptable for fisken?