Systembeskrivelse av brønnbåt

Behandlings- og sorteringssystemer

Her beskrives ulike systemer for behandling og sortering.

Behandlingssystemer

Behandling av fisk kan i noen tilfeller gjøres i de fleste brønnbåter uten at det kreves spesielle tilpasninger. Dette gjelder enkelte medikamentelle behandlinger. For de fleste typer behandling vil det være brønnbåter med ekstrautstyr eller tilpasninger som er aktuelle å bruke.

Ved ferskvannsbehandling er man avhengig av å kunne laste fisk fra merd til brønn uten å blande sjøvannet fra merden med ferskvannet som er i brønnen. Man er dermed avhengig av å ha dewater-/avsilingssystem på lastelinjen for å skille vekk vannet som kommer inn fra merden i lasteslangen og få dette vannet ut igjen i sjøen. Hvis man skal bruke ferskvannet i brønnen til flere påfølgende behandlinger må man også ha dewater-/avsilingssystem på losselinjen.

Båter som skal bruke ferskvann flere ganger vil også ofte ha biomassetanker. Dette er vanntanker separat fra brønnene, hvor det kan lagres ferskvann. Ved første behandling av fisk i brønnen vil fiskens volum fortrenge en del av vannvolumet, og etter lossing vil dermed vannstanden i brønnen være noe lavere. Dersom det lastes færre fisk i påfølgende behandling, vil man etter lasting heller ikke ha helt fullt rom. Da kan man pumpe inn vann fra biomassetankene. Slike biomassetanker kan også brukes på tilsvarende måte med sjøvann i, ved for eksempel medikamentelle behandlinger med gjenbruk av vannet i flere runder.

Et alternativ eller supplement til biomassetanker kan være at brønnbåten har anlegg som produserer ferskvann fra sjøvann ved revers osmose (RO).

Andre ikke-medikamentelle metoder er basert på ekstrautstyr som er montert på brønnbåten, ofte med en viss løftehøyde fra vannspeilet i brønnen og opp på dekk. Da brukes lossesystemer som ved ordinær trykklossing, men med et trykk som er nødvendig for å løfte opp til den høyden utstyret er montert på og som gir den ønskede hastighet på vann og fisk inn i behandlingssystemet. Rørsystemer og ventiler må legges spesielt for det enkelte system. I de fleste tilfeller kan fisken lastes om bord ved ordinær undertrykkslasting, og losses via behandlingsenhet og ut til den merden den skal til.

Sorteringssystemer

Noen brønnbåter har montert sorteringsmaskin, som kan sortere fisken i to eller tre størrelsessorteringer basert på det enkelte individs tykkelse. Sorteringsmaskiner kan fungere etter ulike prinsipper, vanligst er et prinsipp hvor laksens føres over et skrått sorteringsbord bestående av langsgående roterende glatte stålruller med justerbar avstand mellom rullene. Dette gjør at fisk under en bestemt bredde faller gjennom sorteringsbordet til et nivå under, mens den største fisken glir over hele det øverste nivået. Småsorteringen som havner på nivået under kan enten gå rett i en renne som fører fisken dit de skal, eller den kan havne på et nytt sorteringsbord som gjør at man sortere ut de minste individene i en tredjesortering.

Sortering kan i noen tilfeller gjøres på tur inn i båten, der den ferdig sorterte fisken fordeles i ulike brønner med ulike størrelser. Ellers er det vanligst at fisken lastes på vanlig måte med undertrykk og at den deretter losses via sorteringsmaskinen og at ulike størrelsessorteringer går til hver sin merd eller at for eksempel småsorteringen går ut i en merd mens storsorteringen går tilbake til en ledig brønn i båten og deretter blir transportert til slakteri.

Referanser

Ingen referanser