Systembeskrivelse av brønnbåt

System for lossing

Her beskrives overtrykkslossing, lossing over dewater og lossing med vakuumpumpe.

Overtrykkslossing

Overtrykkslossing (figur 6) er en vanlig metode som prinsipielt i stor grad er det motsatte av undertrykkslasting. Det er likt ved at det etableres et lukket system med en slange ned i merden. Det pumpes deretter luft inn i luftlommen av brønnen eller vann inn i brønnen fra utsiden av båten, noe som i begge tilfeller gir et høyere trykk enn atmosfærisk trykk i luftlommen øverst i rommet. Idet trykket er stort nok til å presse vann og fisk over det høyeste punktet på losselinjen, vil lossingen starte. Ved lossing til merd er losseslangene typisk under vannoverflaten i merden, fisken er da aldri ute av vann på turen fra brønnen til merden.

Hvor høyt dette trykket blir er avhengig av løftehøyden fra vannspeilet i brønnen til høyeste punkt der vannet går ut i losselinjen, samt friksjon i slanger/rørsystemer. Det vil i de fleste tilfeller med overtrykkslossing ligge marginalt over atmosfærisk trykk.

Imidlertid gir de beskrevne prinsippene for overtrykkslossing her kun etablering av en pumping av vann ut fra brønnbåten. For å sikre at man får med seg alle fiskene ut fra brønnen er det vanlig med et skyveskott (figur 6) i brønnene. Skyveskottet er perforert slik at vann kan flyte gjennom det, men fisk kan ikke passere. For å sikre at alle fisk blir med ut av brønnbåten er det ofte et mer detaljert system med flere små skyveskott/avgrensinger som gjør at man til slutt under lossingen sitter igjen med et svært lite volum tilgjengelig for de siste fiskene. Operatøren fortsetter så å kjøre gjennom vann i losselinjen inntil man har fått ut alle fiskene fra brønnen. Hvilken orientering og utforming skyveskottet har avhenger av utformingen av brønnene.

Figur 6: Prinsippskisse skyveskott og trykklossing. Alle forbindelser fra brønnen annet enn losseslangen lukkes og man starter prosessen ved enten å pumpe luft inn i brønnen for å etablere et overtrykk, eller å pumpe inn vann fra et sted i brønnen som ligger bak en rist, utilgjengelig for fisken. Sistnevnte vil etablere et overtrykk ved at luftlommen øverst i brønnen blir komprimert. Desto høyere løftehøyden er desto høyere må trykket være. Vannlinjen i brønnen kan være både høyere og lavere enn vannlinjen i sjøen utenfor. Skyveskottet er indikert med en stiplet linje og beveges gradvis gjennom brønnen for å trenge fisken mot utløpet. Retningen på fisken i lasteslangen er ofte med halefinnen først fordi den svømmer motstrøms. Blå farge er sjøvann utenfor båten. Turkis farge indikerer vann i brønnen. Oransje farge indikerer luftlommen der trykket heves ved hjelp av luftpumpen.

Overtrykkslossing brukes også dersom man skal transportere fisken fra brønnen i båten til avlusingssystemer eller sorteringssystemer på båtens dekk, eller om man skal losse fisk direkte til slakteri på land. I slike situasjoner er løftehøyden som oftest høyere enn ved lossing til merd, noe som vil påvirke hvor stort overtrykk man vil få i brønnen vesentlig. Hvor høyt trykket blir er avhengig av løftehøyden fra vannspeilet i brønnen til det høyeste punktet man skal løfte vann og fisk, samt friksjon i rørsystemene.

Lossing over dewater

Ved lossing over dewater økes trykket i brønnen til vannsøylen med fisken i kommer opp i dewaterkammeret. Her blir vannet fra brønnen avsilet, og det er et nivåstyrt pumpeystem som fører det avsilede vannet tilbake til brønnen.

Denne metodikken er aktuell i de tilfellene man vil ta vare på vannet i brønnen, som f.eks. ved gjenbruk av vann i en ferskvannsbehandling, eller dersom man ikke ønsker å blande vannet i brønnen med vannet utenfor båten som f.eks. der man kan frykte at pH-avhengige forbindelser endrer tilstandsform eller at likevekten mellom to forbindelser forskyves mot høyere konsentrasjon av den uønskede forbindelsen.

Hvor høyt trykket blir ved lossing over dewater er avhengig av løftehøyden fra vannspeilet i brønnbåten til høyeste punkt på dewatersystemet, samt vannhastighet og friksjon i rørsystemer.

Ved lossing over dewater til merd er losserørene oftest 1-1,5 meter over vannspeilet i merden og er altså ikke i kontakt med sjøen. Det benyttes spedevann slik at det blir en betydelig mengde vann som føres sammen med fisken ut fra båten.

Lossing med vakuumpumpe

Lossing med vakuumpumpe gjøres identisk som lasting med vakuumpumpe. Ventiler og rørføringer må i tilfelle utformes slik at det er mulig å bruke pumpen både til lasting og lossing.

Referanser

Ingen referanser