Systembeskrivelse av brønnbåt

Transport

Her beskrives åpen transport, semilukket transport (UV), lukket transport og vannsirkulasjon.

Åpen transport

Ved åpen transport er det åpen forbindelse mellom brønnen og omkringliggende vann, og det pumpes vann inn/ut av brønnen. Det vil oftest være stor utskifting av vann i brønnen, samtidig som vannkvaliteten vil være betydelig påvirket av vannkvaliteten i det farvannet brønnbåten til enhver tid befinner seg i. Avhengig av fisketetthet i brønnen kan det være aktuelt med oksygenering, men det er sjelden aktuelt med annen vannbehandling ved åpen transport.

Åpen transport er ikke lenger tillatt etter transportforskriften, men en modus tilsvarende åpen transport kan være aktuell dersom man ligger med båten i anlegg og driver med behandling av fisk. Da kan det være at man f.eks. ligger fortøyd ved en merd med et betydelig antall fisk i brønnene og gradvis tømmer brønnene via et avlusingssystem og ut i merden.

Ved åpen transport kan man enten ha nøytralt trykk der vannlinjen i brønnen er på samme nivå som vannlinjen på sjøen utenfor, som i figur 7, eller man kan ha lavere trykk enn atmosfærisk trykk og dermed høyere vannstand i brønnen enn på sjøen utenfor (figur 8).

Figur 7: Prinsippskisse åpen transport med nøytralt trykk, hvor vannlinjen i brønnen er på samme nivå som vannlinjen på sjøen utenfor. Det er ulike prinsipper for sirkulasjon av vann i brønnene, dette er beskrevet under vannsirkulasjon lengre ned. Mørk blå farge er sjøvann utenfor båten. Turkis farge indikerer vann i brønnen.

Figur 8: Prinsippskisse åpen transport med undertrykk, hvor vannlinjen i brønnen er høyere enn vannlinjen på sjøen utenfor. Det er ulike prinsipper for sirkulasjon av vann i brønnene, dette er beskrevet under vannsirkulasjon lengre ned. Mørk blå farge er sjøvann utenfor båten. Turkis farge indikerer vann i brønnen.

Semilukket transport (UV)

Semilukket transport er et begrep som brukes der enten innløpsvannet, utløpsvannet eller både innløps- og utløpsvannet desinfiseres ved hjelp av ultrafiolett lys (UV-stråling). Det er i disse tilfellene montert UV-lampe på inntaks-/utløpsrør for sjøvann, se slike rør indikert i figur 7.

Det er nå krav til desinfeksjon av innløpsvannet ved transport av fisk til akvakulturanlegg utenom slakteri, og krav til desinfeksjon av utløpsvannet ved transport av fisk til slakteri eller ventemerdanlegg. Disse kravene gjør at semilukket transport er svært vanlig ved transport av laks.

Desinfeksjon av vann må tilfredsstille gitte forkriftsregulerte krav. Her vil kapasiteten til UV-enhetene i båten legge føringer for hvor stor grad av utskifting av vann man kan ha.

Ved semilukket transport er det, avhengig av fisketetthet i brønnen, som regel aktuelt å oksygenere vannet. Ut over det blir behovene for vannbehandling en mellomting mellom lukket og åpen transport.

Lukket transport

I en lukket transport er det ikke forbindelse mellom vannet inne i brønnen og vannet omkring båten. Det er ingen utskifting av vann, og vannkvaliteten vil påvirkes av stoffskiftet og avfallsstoffer fra fisken i brønnen. Ved lukkede transporter er det vanlig å gjøre tiltak for å forbedre vannkvaliteten, som f.eks. å ta en delstrøm av vannsirkulasjonssløyfa via en CO2-lufter.

Oksygen er første faktor som må korrigeres ved lukket system for å opprettholde akseptabvel vannkvalitet. Neste faktor er oftest CO2 hvor man kan redusere nivået ved å la en delstrøm av vann fra brønnen gå over en lufter. Videre kan nitrogenmetabolitter eller metaller være aktuelle vannkvalitetsparametere å være oppmerksom på som neste momenter. Avføring fra fisk og andre partikler i vannet som kan påvirke vannkvaliteten og også gi dårlig sikt og begrense muligheter for overvåking av fisken via kamera er aktuelle problemstillinger.

Lukket transport er aktuelt f.eks. i tilfeller med smittsom sykdom der det er strenge biosikkerhetskrav.

Vannsirkulasjon

For brønnbåter i norske farvann er det tre ulike prinsipper for sirkulasjon av vann i brønnene.

Langsgående vannstrøm

Ved langsgående vannstrøm tas det inn vann forut i brønnen, og vannet går gjennom brønnen i båtens lengderetning. Vannet ender opp akter i båten, og går ut av brønnen der. Det er et fysisk skille i form av en rist/perforert plate mellom rommet der vanninntaket er og rommet der fisken oppholder seg. Dette gjør at vannet kan passere mens fisken ikke kan komme i kontakt med rør og ventiler.

Tverrgående vannstrøm

Tverrgående vannstrøm er også brukt i brønner som i utforming er relativt lik brønner hvor man har langsgående vannstrøm. Hovedforskjellen ligger i at man ved tverrgående vannstrøm leder vannet fra inntaket forut og/eller bak (flere båter har pumperom både forut og bak) i brønnen inn i en kanal som går langs brønnen i hele brønnens lengderetning. Vannet går derfra på tvers i brønnen og suges ut via en kanal på motsatt langside av brønnen, også i hele brønnens lengderetning, før det går ut bak. Skillet mellom rommene for vanninntak/ - utløp og rommet der fisken oppholder seg er med perforerte plater eller rister.

Sirkulær vannstrøm

I båter med sirkulær vannstrøm er det runde tanker eller brønner. Vannet sirkulerer etter et liknende prinsipp som man finner i kar på settefiskanlegg, hvor det nye vannet ledes inn fra et kammer som ligger ytterst på brønnen og går i et sirkulært mønster til det havner inn i en sylinder i senter av rommet og blir pumpet ut derfra. Skillet mellom rommene for vanninntak/ -utløp og rommet der fisken oppholder seg er med perforerte plater eller rister på samme måte som for brønner med andre vannstrømprinsipper.

Referanser