Systembeskrivelse av brønnbåt

Introduksjon

Kort introduksjon om den teknologiske utviklingen av brønnbåter og innholdet i systembeskrivelsen.

Brønnbåter utgjør en sentral del av infrastrukturen i norsk oppdrettsnæring, såvel som i akvakultur i andre land. Den teknologiske utviklingen av brønnbåter har gått raskt, og både størrelsen på båtene og kompleksiteten har økt. Fra tidligere tiders rene transportbåter for levende fisk med enkel teknologi og uten vannbehandlingssystemer, har nå de fleste båtene betydelig større kapasitet, vannbehandlingsteknologi, sorteringssystemer, samt også ofte systemer for å behandle fisk mot lus eller amøber med medikamentelle eller ikke-medikamentelle midler.

Transport av levende fisk er fortsatt en kjerneoppgave for brønnbåter. Transport av settefisk fra anlegg på land til anlegg i sjø, flytting av fisk mellom anlegg og transport av slakteklar fisk til ventemerd ved slakteri eller for direkte levering fra brønnbåt til slakteri er vanlige oppgaver.

Laste- og lossesystemer er endret gjennom brønnbåtenes historie, fra håving med kran og våthåv via enkle systemer hvor man etablerte hevert og lastet og losset vann og fisk samtidig, til dagens teknologi hvor det ofte er aktiv pumping av fisk i vann. Skyveskott gjør at man kan losse fisken uten å senke vannstanden i brønnen, og via dewater-/avsilingssystemer kan man både laste og losse fisk uten å ta med opprinnelig vann. Høydeforskjellen ved pumping av fisk har økt med økende størrelse på båter og nye teknologier for lasting og lossing.

Brønnbåter hadde tidligere vanngjennomstrømming kun basert på luker foran og bak på båten for utskifting av vann i en strøm gjennom brønnene. I dag er ikke åpen transport lenger tillatt, og det er enten semilukket transport med desinfeksjon av inntaks- og/eller utløpsvann eller transport helt lukket som er aktuelt.

Andre systemer som er vanlige på brønnbåter er CO2-luftere, vannkjølesystemer (RSW, refrigerated sea water), lusefilter, medikamentinnblandere, samt biomassetanker (for å lagre vann som erstatning for volumet av fisk ved gjenbruk av ferskvann).

Behandling av fisk med lakselus eller amøber er også operasjoner hvor brønnbåter benyttes. Slike behandlinger kan utføres med legemidler eller med ikke-medikamentelle metoder. Ikke-medikamentelle metoder er en betegnelse som omfatter bl.a. behandling med oppvarmet vann, ferskvannsbehandling og ulike mekaniske metoder som spyling. Brønnbåter bidrar også ofte ved størrelsessortering av fisk. Ved behandling eller sortering er det påmontert utstyr på den enkelte brønnbåt som brukes til dette formålet, og resterende systemer på båten brukes til å flytte fisken gjennom systemet og til den destinasjonen fisken skal etter behandling eller sortering. Det kan også benyttes ferskvann eller medikamenter i eksisterende brønner uten at det er nevneverdig ytterligere teknisk tilrettelegging.

Denne systembeskrivelsen tar for seg brønnbåters hovedprinsipp, som en introduksjon til videre lesning om brønnbåtoperasjoner.

Referanser