Forberedelser

Forberedelsene til brønnbåtoperasjoner utgjør de viktigste forebyggende tiltakene mot ugunstige forhold under operasjonen, og skal sikre at uforutsette og uheldige hendelser ikke oppstår. Alle arbeidsoperasjoner i forbindelse med bruk av brønnbåter må forberedes og ha oppdaterte prosedyrer for å sikre vellykket operasjon. De mest risikofylte og komplekse arbeidsoperasjonene må forberedes spesielt godt og i god tid før operasjonen starter.

Holdninger, erfaringer og opplæring

Alle brønnbåtoperasjoner er krevende for personellet og fordrer gode holdninger til arbeidet, tilstrekkelig opplæring og god erfaringsoverføring.

Organisering og kommunikasjon

God og tydelig kommunikasjon er viktig i alle brønnbåtoperasjoner. Hvordan dette skal foregå kan planlegges og organiseres i forkant av operasjonene.

Vurdering i forkant av behandling

Vurderinger i forkant av behandling kan være avgjørende, og bør alltid baseres på fiskestatus. Dette gjelde blant annet om fisken skal behandles, og eventuelt når og hvordan den skal behandles.

Operasjonsplan

Operasjonsplanen er en detaljert beskrivelse av hva som skal gjøres før, under og etter operasjonen, hvem som deltar og har ansvar. Omfatter risikovurderinger, avbruddskriterier, kontaktliste m.m.

Vurdering av fiskestatus og håndteringstoleranse

Risikoen for håndtering og behandling i brønnbåt i forhold til fiskevelferd er avhengig av fiskens helsemessige status og robusthet (stress og fysiologisk status).

Sulting

Sulting/fasting av fisk gjennomføres for at fisken skal håndtere en ekstra belastning bedre, for å begrense mengden ekskresjonsprodukter og for å tømme tarmen/bedre filetkvalitet til slaktefisk.

Akklimatisering (opplining)

Klargjøre fisk (akklimere) for håndtering ved å line opp nota delvis.

Overvåking av vannkvalitet og fiskevelferd

Overvåking av brønnbåtoperasjoner er viktig for å opprettholde god vannkvalitet, tolke adferdssignaler og holde oversikt over operasjonen.

Miljøforhold

Forholdene i miljøet, f.eks. vannkvalitet og ytre miljø (f.eks. vind, bølger, strømforhold, maneter, alger osv.) påvirker brønnbåtoperasjoner og må hensyntas.

Evaluering og videreutvikling

Dette omfatter blant annet evaluering av operasjoner, bygge relasjoner og skaffe tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre gode operasjoner.